Adresas: 
Vingio g. 7a, Alytus
Tel.: 315-76600

El. paštas: 
ldpasaka@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.alytauspasaka.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos ir gairės

Ugdymo procesas organizuojamas pagal lopšelio- darželio „Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo programą. Pedagogės savo darbe remiasi etninio ugdymo gairėmis „Po Tėviškės dangum“. Dirbant taikomas kūrybinio kompleksinio ugdymo metodas. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai. Taikoma socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“. Didelis dėmesys skiriamas saugios gyvensenos įgūdžių stiprinimui, vaikų kompetencijų ugdymui, saugumui, psichinės ir fizinės sveikatos saugojimui, stiprinimui bei mitybai. Taikomos šios programos: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ ir „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“. Rengiame ir vykdome saugios gyvensenos ugdymo projektus, užtikriname sveiką ir saugią aplinką.

 

Ankstyvasis ugdymas skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 1 m. iki 3 m. Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl tėvai ir pedagogai turi gerai išmanyti vaiko vystymosi dėsningumus, kad gebėtų mažyliui sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas ir patenkintų svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo. Nuo pirmų vaiko atėjimo į darželį dienų jis ugdomas kryptingai, sistemingai, taikant įvairius ugdymo metodus, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus, tenkinant vaikų saviraišką, tėvų pageidavimus. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3 iki 5-6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.

 

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė-psichologinė tarnyba. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, prieš programos įgyvendinimo pradžią, parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį. Vaikų ugdymas vykdomas pagal kompetencijas:
socialinė kompetencija;
• sveikatos saugojimo kompetencija;
• pažinimo kompetencija;
• komunikavimo kompetencija;
• meninė kompetencija